PHP,Mysql根据经纬度计算距离并排序

最近在APP里需要用到经纬度这个概念,科普后,记录一下。

网上给出的计算公式是这样的: • Lng1表示A点纬度和经度,Lat2 Lng2 表示B点纬度和经度
 • a = Lat1 – Lat2为两点纬度之差  b = Lng1 -Lng2 为两点经度之差
 • 6378.137为地球半径,单位为公里
 • 计算出来的结果单位为公里

由大牛改装过的代码是这样的:

Mysql排序公式:

select * from sb_user_geo order by ACOS(SIN(('.$city_lat.' * 3.1415) / 180 ) *SIN((lat * 3.1415) / 180 ) +COS(('.$city_lat.' * 3.1415) / 180 ) * COS((lat * 3.1415) / 180 ) *COS(('.$city_lng.' * 3.1415) / 180 - (lng * 3.1415) / 180 ) ) * 6380  asc  limit 30

PHP计算两点之间的距离:

  /**
   *求两个已知经纬度之间的距离,单位为千米
   *@param lng1,lng2 经度
   *@param lat1,lat2 纬度
   *@return float 距离,单位千米
   **/
  private function _distance($lng1,$lat1,$lng2,$lat2)//根据经纬度计算距离
  {
    //将角度转为弧度
    $radLat1=deg2rad($lat1);
    $radLat2=deg2rad($lat2);
    $radLng1=deg2rad($lng1);
    $radLng2=deg2rad($lng2);
    $a=$radLat1-$radLat2;//两纬度之差,纬度<90
    $b=$radLng1-$radLng2;//两经度之差纬度<180
    $s=2*asin(sqrt(pow(sin($a/2),2)+cos($radLat1)*cos($radLat2)*pow(sin($b/2),2)))*6378.137;
    return $s;
  }

就是酱紫了,不写了,上班!1 评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注